Vlak na het uitbreken van de eerste coronagolf startte de regeling ‘Creatieve oplossingen aanpak coronavirus’. Deze was bedoeld voor het aanpakken van uitdagingen die het coronavirus met zich meebracht, zowel in de zorg als maatschappij. 74 projecten gingen van start en zijn inmiddels (bijna) allemaal afgerond. Wat hebben ze opgeleverd? Lees het hieronder per thema of doelgroep.

Inhoud

Kleine oplossing, grote impact op je mentale gezondheid

Minder contact met bekenden en de angst om het virus op te lopen, kon een behoorlijke impact hebben op kwetsbare doelgroepen. Daarnaast bleek al snel dat de druk op zorgprofessionals hoog was en nog een tijd zou blijven. Er werden daarom oplossingen geboden voor de ondersteuning en verbetering van de mentale gezondheid voor groepen die extra te lijden hadden.

Samen spelen met jong en oud – gezellig en gezond

Met het ontwikkelen van een set games op een reeds bestaand platform worden kinderen aangespoord om meer te bewegen en gezond te eten. De games zijn ook geschikt voor ouderen en zijn bedoeld voor sociaal contact op afstand, waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan.

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!

In deze uitzonderlijke crisissituatie krijgen alle medewerkers in de zorg voor coronapatiënten te maken met uitzonderlijke situaties: van schoonmakers, facilitair, voedingsassistenten, arts assistenten, verpleegkundigen tot medisch specialisten. In deze situatie mentaal gezond blijven of weer worden vraagt heel veel. Dit project voorziet met een website in tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.

Online communities: Kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over over corona

Het doel van dit project is directe preventie van de dreigende psychische ontregeling van aanstaande moeders, en indirect hun (on)geboren baby’s door het organiseren van online communities. De online communities bestaan uit 10-15 vrouwen die 3-wekelijks online bij elkaar komen onder begeleiding van een verloskundige en een psycholoog

Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers

Het project Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers richt zich op het contact tussen een beldbuddy en jonge nieuwkomers in Nijmegen. Ze geven advies, bieden een luisterend oor en zorgen voor regelmatig contact, waardoor de nieuwkomers ritme krijgen in hun dagelijks leven en problemen op de lange termijn, zoals schulden of psychische klachten, worden voorkomen.

Kleine oplossing, grote impact op de ggz

Van behandelingen die niet meer face-to-face konden plaatsvinden tot probleemgezinnen die op elkaars lip zaten. Welke consequenties dat precies zou hebben was toentertijd nog niet duidelijk, maar het was duidelijk dat er oplossingen moesten komen om de situatie in de ggz te ondersteunen en verbeteren.

EMDR-Remote: EMDR via beeldbellen

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een EMDR-Remote oplossing. Het doel hiervan is om de therapeut in staat te stellen een afleidingstaak via een browserapplicatie te laten tonen aan de patiënt gedurende een beeldbelsessie.

Dagbestedingsactiviteit voor mensen met autismeproblematiek

Dit project richt zich op de productie van gelaatsmaskers voor de zorg als dagbesteding voor mensen met autismeproblematiek. Deze kunnen gefabriceerd worden op 3D-printers en lasersnijders die normaal voor dagbesteding worden gebruikt, nu staan deze bij mensen thuis.

 

Online training Iemand Erbij

De crisisaanpak ‘Iemand Erbij’ wordt normaal gesproken uitgevoerd via het werven van buurtbewoners en met hen in gezamenlijke bijeenkomsten verkennen welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien om mensen in crisissituaties te helpen. Dit project richt zich nu online trainingen om buurtbewoners op te leiden en daarmee er voor te zorgen dat er ook in deze tijd bij crisissituaties adequaat wordt gereageerd.

 

Next Levvel

Dit project is gericht op continuering van gespecialiseerde jeugdhulp aan jeugd en gezinnen in Groot-Amsterdam en omgeving. Er zijn 10 professionals geschoold in het geven van online trainingen aan kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

 

Onze ouderen

Het leggen van contact voor ouderen in coronatijd is niet altijd even makkelijk. Gevolg hiervan was de toenemende eenzaamheid. Er werden daarom oplossingen geboden om eenzaamheid tegen te gaan en droegen bij aan de zingeving van ouderen.

Vitamines voor de geest

Dit project richt zich op oudere mensen in woonzorgcentra die behoefte hebben aan inhoudelijke activiteiten. De maatregelen rondom het coronavirus een grote impact voor deze groep mensen. Zij wonen vaak alleen in hun appartement, alle activiteiten zijn afgelast en bezoek ontvangen kan niet meer. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Daarom bieden Vitalis WoonZorgGroep, literatuurorganisatie Wintertuin en partners in woonzorgcentra postpakketjes aan met artistieke opdrachten.

In je Uppie (aan de lijn)

UP! wil mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. In je Uppie organiseert zingevende groepsgesprekken voor ouderen. Veel ouderen vinden het moeilijk om te praten over gevoelens van eenzaamheid, zo blijkt uit onderzoek. 'Niet willen zeuren’, schaamte en onbegrip of het ontbreken van geschikte gesprekspartners zijn hiervoor de reden. In je Uppie is succesvol door de aansluiting bij bestaande groepen ouderen en de veiligheid van het gesprek, dankzij de gespreksleider.

Meer informatie

In je Uppie helpt eenzaamheid te voorkomen.

Tekorten aan materialen

Het project is gericht op het onderzoeken of het splitsen van beademingsmachines een oplossing is voor het dreigend tekort aan beademingsmachines. Met name de nadelen worden onderzocht en indien mogelijk verminderd of weggenomen.

Beademen van meerdere patiënten met één beademingsmachine in crisissituatie

Tijdens de eerste coronagolf hadden een enorme hoeveelheid patiënten intensieve beademing nodig. Dit leidde tot het onderzoek om deze beademingsmachines te splitsen, waardoor niet 1, maar 2 patiënten tegelijk aan de beademing konden.

De onderdelen die hier voor nodig waren, zijn geproduceerd met behulp van 3D-printing. "Zo wordt de capaciteit om mensen te beademen snel vergoot", aldus Heder de Vries, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC.

Onze zorgverleners/professionals

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een app op basis van de Patient Journey App zodat deze voor alle ziekenhuizen in Nederland gebruikt kan worden. Deze app wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling.

Digitaal corona zorgpad om zowel patiënten als zorgverleners te ondersteunen

Door het coronavirus is het aantal vragen onder patiënten over hun zorg of die van hun naasten gestegen. Daarnaast neemt de druk op ziekenhuizen en zorgverleners toe. De Patient Journey App wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling en deze vragen te beantwoorden. Hierdoor kan de druk bij ziekenhuizen af worden genomen.
Bekijk hoe dit project dit doet in deze aflevering van ‘Kleine oplossing, grote impact op.. De zorgverleners en -professionals’.

Onze jongeren en kinderen

Doel van deze projecten is het bieden van ondersteuning aan kinderen in armoede die door een stressvolle thuissituatie geen goed thuisonderwijs kunnen volgen en het bieden van ondersteuning volgens het Hikos-concept met betrekking tot zorg op afstand.

Ondersteuning thuisonderwijs kinderen in armoede

120 kinderen uit kwetsbare situaties die moeite hadden met het volgen van thuisonderwijs, volgden een actief en educatief programma waarbij gericht werd op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit programma bestond onder andere uit bouwprojecten, sport en spel, cultuur en toneel. Dit met als doel dat ze naast een gestructureerd dagprogramma, een luisterend oor kregen en vriendjes en vriendinnetjes konden maken.

Kindzorg op Afstand

In deze tijd is het lastig om fysieke kindzorg te verlenen, omdat ouders met kinderen minder makkelijk naar de arts gaan. Maar, hoe verleen je dan de nodige zorg op afstand? Hier geven Jacqueline Timmermans en Saskia Bouma antwoord op met het online platform zorgenomkind.nl. Dit platform maakt het mogelijk om op een veilige manier, op afstand, zorg te kunnen verlenen.

(Corona)patiënten

Nazorg voor patiënten met corona virus: de juiste zorg op de juiste plek.

Nazorg voor patiënten met corona virus: de juiste zorg op de juiste plek richt zich op het (door)ontwikkelen van triage instrumenten (versie ontslag ziekenhuis en versie eerstelijn) voor de nazorg van patiënten na corona infectie die daarvan restklachten ondervinden.

Meer informatie

Voorkomen IC spoed-opname

Dit project beoogt het mogelijk te maken om in de thuissituatie de conditie te bewaken van (vermoedelijke en herstellende) COVID-19-patiënten. De oplossing biedt continue conditiebewaking en omvat in één apparaat de mogelijkheid om zowel zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, hartritme en ademhalingsfrequentie te meten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website