Projecten re-integratie

Binnen de ronde Re-integratie van het programma Vakkundig aan het werk zijn 8 projecten gehonoreerd. Deze richten zich specifiek op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben als doel hen te laten terugkeren naar werk en aan het werk te houden. Met de opgeleverde kennis uit de projecten worden interventies verder ontwikkeld, uitgetest en beschikbaar gemaakt voor brede toepassing binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Inhoud

Professionalisering leidinggevenden re-integratie, een actieonderzoek

Dr. Mr. J.H. Bosselaar
Vrije Universiteit Amsterdam
Projectnummer: 10420012110002
Looptijd: 2022 - 2024

Vraagstuk

Het vakmanschap van re-integratieprofessionals is volop in beweging. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en aansturen van deze beweging. In de praktijk en in onderzoek is er weinig aandacht voor de vraag of en hoe dit gebeurt, en hoe het leiderschap kan meegroeien met de ontwikkeling van re-integratieprofessionals.

Onderzoek

In dit project wordt de stand van zaken rond dit leiderschap in beeld gebracht door middel van een survey en cliënteninterviews. Vervolgens wordt er samen met 12-18 leidinggevenden van gemeenten en UWV kantoren actieonderzoek gedaan naar de beste aansluiting van hun leiderschap op de ontwikkeling van hun professionals.

Verwachte uitkomst

De belangrijkste opbrengst van het project is een set aan instrumenten en werkwijzen voor de ontwikkeling van leidinggevenden, die opleidingsafdelingen en -instituten in de toekomst modulair kunnen inzetten. Daarnaast leveren de drie onderzoeksprojecten inzicht in de actuele uitdagingen van en perspectieven op leiderschap in re-integratieorganisaties.

Re-integratie dienstverlening: Sturen op kwaliteit van handelen

T. Gerritsma
TNO
Projectnummer: 10420012110005
Looptijd: 2022-2025

Vraagstuk

Werk is belangrijk. Daarom willen we graag dat iedereen die dat kan, actief is op de arbeidsmarkt. Klantmanagers werken daaraan namens gemeenten door cliënten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Steeds meer gemeenten, waaronder Werkzaak Rivierenland (WZR) en Den Haag Werkt (DHW), willen daarbij beter inspelen op vragen en behoeften van cliënten. Dit door het vakmanschap van klantmanagers verder te verbeteren.

Onderzoek

In dit project ontwikkelen TNO en Tilburg University in nauwe samenwerking met WZR en DHW een methodiek waarmee de stappen die cliënten zetten naar werk of een andere actieve rol in de maatschappij, zichtbaar worden. De gedachte hierachter is dat als klantmanagers en cliënten dat in beeld hebben, zij ook beter in staat zijn om samen te bepalen of er extra of andere ondersteuning nodig is om passend en waardevol werk te vinden. Deze methodiek wordt samen ontwikkeld met cliënten en klantmanagers zodat deze aansluit op de persoonlijke doelen van cliënten en de doelen van klantmanagers.

Verwachte uitkomst

De belangrijkste opbrengst van het project is een methodiek dat inzicht geeft in de voortgang van de client en de kwaliteit van handelen.

Training en toolbox voor account managers in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe ter bevordering van duurzame en succesvol bemiddeling van statushouders naar werk

Dr. L. Heyse
Universiteit Groningen
Projectnummer: 10420012110006
Looptijd: 2022- 2024

Vraagstuk

Statushouders in 14 gemeenten in Groningen/Noord-Drenthe hebben minder vaak werk dan in de rest van Nederland. Als ze werken, dan is dat vaak in deeltijd of tijdelijk. Veel komen niet uit de bijstand. Tegelijkertijd zijn er wel veel vacatures in de regio.

Onderzoek

Integratie vraagt ‘tweerichtingsverkeer’ waarbij zowel statushouders als partijen in de ontvangende samenleving zich inzetten voor integratie. Daarom werken gemeenten, Werk in Zicht, UWV Groningen, Divosa, Lemat/Nieuwlander en Kwartiermakers, SAM, statushouders en werkgevers samen met wetenschappers. Via co-creatie en een lerende aanpak worden twee evidence-based interventies ontwikkeld voor accountmanagers (AMs) die statushouders naar werk bemiddelen: een training en toolbox. Het doel van dit project is dat statushouders meer passend en duurzaam werk krijgen, zodat hun integratie bevordert en hun uitkeringsafhankelijkheid vermindert.

Verwachte uitkomst

Dit project levert kennis en handvatten op voor gemeenten om statushouders succesvol naar passend en duurzaam werk te begeleiden.

Laaggeletterdheid als barriere voor participatie?

Prof. Dr. H.J.M. Fenger
Erasmus Universiteit Rotterdam
Projectnummer: 10420012110012
Looptijd: 2022 - 2026

Vraagstuk

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Zo hebben deze mensen minder kans om werk te vinden en kosten ook andere activiteiten als reizen, een ziekenhuisbezoek of vrijwilligerswerk meer moeite. Gemeenten kunnen mensen op verschillende manieren helpen om hier iets aan te doen. Er zijn cursussen en trainingen van professionals, maar er zijn ook trajecten met vrijwilligers.

Onderzoek

In dit project wordt onderzocht hoe consulenten van sociale diensten erachter kunnen komen of mensen met een bijstandsuitkering problemen hebben met deze basisvaardigheden en hoe ze dit het beste bespreekbaar kunnen maken. Daarna wordt bekeken op welke manier gemeenten het beste kunnen helpen bij het werken aan deze basisvaardigheden. Tot slot wordt onderzocht of mensen makkelijker werk vinden of makkelijker andere activiteiten ondernemen.

Verwachte uitkomst

Met dit project wordt gewerkt aan werkwijzers voor gemeenten. De resultaten worden onder andere vertaalt in een handreiking die gemeenten een overzicht geeft van hoe in de participerende gemeenten vorm is gegeven aan de vervolgstappen na afronding van een taaltraject.

Inclusie en veiligheid

Dr. H.J. Spies
Avans Hogeschool
Projectnummer: 10420012110014
Looptijd: 2022-2026

Vraagstuk

Dit project richt zich op voorkomen van (hernieuwd) daderschap via inclusie. Het project richt zich primair op het vergroten van de handelingscompetentie van professionals die hiermee bezig zijn: PGA-coaches, klantmanagers ex-gedetineerden, accountmanagers werkgeversbenadering, cliëntbegeleiders in penitentiaire inrichtingen.

Onderzoek

In dit project wordt een handelingsonderzoek uitgevoerd, aan de hand van eigen doelen van professionals. Zij worden gevoed door cliëntervaringen, collega’s, werkgevers, deskundigen, goede voorbeelden, en door reflectiegesprekken met onderzoekers aan de hand van een conceptueel model. Professionals proberen handelingsalternatieven uit en leren van ervaringen.

Verwachte uitkomst

Het project levert kennis op over inclusie van ex-gedetineerden en risicogroepen, instrumenten voor professionals om hun vakmanschap zelfstandig te vergroten, en een train-de-trainer opleiding. Ook wordt een evaluatie van proces en aanpak gemaakt.

 

Samen leren en ontwikkelen in de CoP Gewogen Maatwerk voor een evidence based praktijk. Bundeling van krachten van gemeenten, clienten, wetenschap en opleidingspraktijk

Dr. N.M. Pannebakker
TNO
Projectnummer: 10420012110017
Looptijd: 2022-2026

Vraagstuk

Het doel van dit project is om bij te dragen aan een betere dienstverlening aan cliënten met een uitkering en op zoek naar werk. Dit wordt gedaan door met alle betrokkenen bij Werk en Inkomen, dus ook cliënten, gelijkwaardig samen te werken in de leer- en werkgemeenschap Community of Practice (CoP). Binnen de CoP staat Gewogen Maatwerk centraal, een aanpak die gebaseerd is op drie pijlers: doen wat werkt, vanuit een positieve basishouding en meten en aanpassen van hoe je werkt.

Onderzoek

De tijd is rijp om de bestaande CoP te verstevigen en de aanpak Gewogen Maatwerk verder in te voeren, waarbij cliënten een volwaardige inbreng hebben. Dit project beoogt te laten zien dat een CoP een werkbare manier is om kennisdeling en implementatie te versnellen. Dat is: ontwikkelde kennis wordt daadwerkelijk gebruikt en beter verankerd in organisaties en opleidingen en heeft een grotere verspreiding naar buiten toe.

Verwachte uitkomst

De vraag of dit doel bereikt wordt, word in drie proeftuinen en een procesevaluatie aan de orde gesteld.

“Het zijn net mensen” : vakmanschap versterken aan de hand van het integratief gedragsmodel

Dr. F.T.C. Bennenbroek
ZINZIZ
Projectnummer: 10420012110018
Looptijd: 2022 – 2025

Vraagstuk

Cliënten begeleiden naar de meest passende vorm van duurzame participatie en het vakmanschap van managers en klantmanagers versterken. Dat zijn de doelstellingen in dit project. De gemeente Amsterdam, IJmond Werkt!, 3 onderzoeksbureaus en 2 brancheverenigingen gaan daarvoor samen een methode ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, en doorontwikkelen.

Onderzoek

Deze methode wordt gebaseerd om het integratief gedragsmodel (IGM), dat willen, kunnen en doen van cliënten en van klantmanagers in kaart brengt. En handvatten biedt voor gerichte begeleiding.

Er wordt niet alleen een begeleidingsmethode ontwikkeld voor klantmanager en cliënt, maar ook voor de managers en klantmanager. Het IGM wordt dus de rode draad in het werken aan optimale participatie én in het voeden van vakmanschap.

Verwachte uitkomst

In 3 jaar wordt er toegewerkt naar een doorontwikkelde methode en meer inzicht in de cruciale factoren in het willen, kunnen en doen van cliënten en klantmanagers. Dit wordt samen gedaan met klantmanagers, managers en cliënten.

In de dichter bij stand; samen werken aan een menselijke relatie tussen professionals en inwoners met een bijstandsuitkering

Dr. H. Michon
Movisie
Projectnummer: 10420012110019
Looptijd: 2022- 2025

Vraagstuk

In dit project wordt beoogd samen met drie gemeenten te onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten. Er wordt nagegaan wat nodig is voor een goede en effectieve relatie tussen consulenten en mensen met een bijstandsuitkering. Er zal worden verkend hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen.

Onderzoek

In dit project wordt onderzoek hiernaar af worden gewisseld met leerbijeenkomsten waarin er samen met de praktijk lessen worden getrokken uit de resultaten, en wordt geprobeerd verandering in gang te zetten. Deze veranderingen worden vervolgens weer onderzocht om de opbrengsten van het project zo goed mogelijk te borgen.

Verwachte uitkomst

Samen met de praktijk worden er o.a. handvatten en richtlijnen ontwikkeld voor consulenten die hen helpen bij de verbetering van de werkrelatie met hun cliënten en bij de reflectie op hoe zij met cliënten omgaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website