Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Hoe kan een gemeente mensen zo goed mogelijk op weg helpen naar zo regulier mogelijk, betaald werk? En hoe kunnen armoede en problematische schulden verminderd en voorkomen worden? Welke interventies zijn effectief voor wie, wat werkt wel, wat niet en hoe komt dat? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk geeft met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek antwoord op deze vragen.

Inhoud

5 onderwerpen

Naar boven

De projecten in deze publicatie gaan over de volgende onderwerpen:

  • Re-integratie
  • Methodisch werken
  • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • Integraal werken
  • Vergunninghouders
wegwijsbord in bergachtig landschap

Werkt een bepaalde methode, voor wie geldt dat en waarom is dit zo? Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers met verschillende problemen, zoals gezondheidsproblemen en/of een verminderde zelfredzaamheid. Er is aanvullende kennis nodig hoe de gemeente deze groep het beste kan ondersteunen in het vinden én behouden van regulier, betaald werk. Daarnaast speelt ook de vraag hoe gemeenten werkgevers kunnen prikkelen om duurzaam werk te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderstaande ZonMw-projecten sluiten aan op het thema re-integratie.

2 mensen met elkaar in gesprek

Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is. Professionals die methodisch werken zetten op het juiste moment een passend instrument in. Interventies binnen dit thema richten zich in ieder geval op professionals op het terrein van Werk en inkomen. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen. En weten zij ook wat werkt en wat niet.

Onderstaande ZonMw-projecten sluiten aan op het thema Methodisch werken.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Naar boven

portomonaie

In dit thema is ook aandacht voor gedragskenmerken die samenhangen met schuldenproblematiek en armoede, zoals specifieke vaardigheden en motivatie. Onderzoek kan zicht geven op de effectiviteit van interventies die deze gedragskenmerken versterken of veranderen. Met daarbij tevens de vraag of de behaalde gedragsveranderingen blijvend zijn. De vragen en behoeften van gemeenten zijn hierbij richtinggevend als het gaat om de kennisontwikkeling. Hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Onderstaande ZonMw-projecten sluiten aan op het thema Schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

groepsoverleg

Binnen dit thema doen we ook onderzoek naar hoe de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en ambtenaren (zorg, onderwijs en werk en inkomen) in het sociaal domein op effectieve wijze kan worden vormgegeven. Denk hierbij aan concretiseren van de samenwerking en gezamenlijk leren. Nevendoel daarbij is het versterken van domein overstijgende (lokale, regionale) kennisnetwerken.

Onderstaande ZonMw-projecten sluiten aan op het thema Integraal werken.

Vergunninghouders

Naar boven

Drie vrouwen

Verschillende aanpakken die gemeenten hanteren om vergunninghouders* aan het werk te helpen nemen onderzoekers onder de loep. De integratie en participatie van vergunninghouders heeft voor veel gemeenten een grote prioriteit. Daarom hebben zij behoefte om te weten wat effectieve aanpakken zijn om vergunninghouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. Dit niet alleen ter preventie van uitkeringsafhankelijkheid, maar ook om de gezondheid en de integratie van vergunninghouders te bevorderen.

Binnen gemeenten is er discussie over welk traject voor vergunninghouders het snelste en het beste resultaat oplevert. ‘Het beste’ in de zin van participatie-kansen en de kans op regulier werk. Zijn dat bredere maatschappelijke participatietrajecten met een lange looptijd? Of juist trajecten die meer op directe plaatsing gericht zijn met begeleiding van een (al dan niet speciaal getrainde) klantmanager van de afdeling Werk & Inkomen? En wat is de rol van gezondheid bij de keuze voor deze trajecten?

Onderstaande ZonMw-projecten sluiten aan op het thema Vergunninghouders.

* Als wij het hebben over vergunninghouders, dan bedoelen wij statushouders: vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Wilt u weten wat uit de onderzoeken komt en hoe u daarmee aan de slag kunt? In deze projectencatalogus vindt u alle projecten van het programma terug. Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast? Op de website van ZonMw vindt u –op projectnummer– meer informatie.

In het kennisprogramma Vakkundig aan het werk staan de vragen en behoeften van gemeenten centraal. In verschillende subsidierondes financieren we wetenschappelijk  onderzoek naar ‘wat  werkt  voor  wie  en  waarom’. De onderzoeksprojecten geven antwoorden op deze vragen en inzicht in de werkzaamheid van instrumenten en methoden. De kennis die uit de projecten voortkomt is  toepasbaar in de praktijk, ook voor andere gemeenten. In de uitvoering van dit onderzoek werken onderzoekers nauw samen met gemeenten. De opdrachtgever van het kennisprogramma is het  ministerie van SZW. Belangrijke samenwerkingspartners zijn Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS.

Wie kunnen aan de slag met de nieuwe kennis?

De kennis uit Vakkundig aan het werk is allereerst bedoeld voor gemeentelijke professionals, zoals klantmanagers, sociaal werkers, beleidsmedewerkers, medewerkers van wijkteams en cliëntenvertegenwoordigers. Ook professionals in de sociale werkvoorziening, jobcoaches en andere re-integratieprofessionals (ook uit de private sector) kunnen ermee aan de slag. Uiteindelijk is de kennis bedoeld om de gemeentelijke dienstverlening voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt effectiever en efficiënter te laten worden. Uiteraard is het ook belangrijk dat het bestuur en management binnen gemeenten nauw betrokken zijn bij de vormgeving en uitvoering van projecten en bij het creëren van draagvlak voor en het toepassen van de resultaten.

Mensen met problemen op het terrein van Werk en inkomen hebben vaak ook problemen binnen andere domeinen, denk aan zorg, maatschappelijke ondersteuning, huisvesting, onderwijs. Daarom ontwikkelen gemeenten steeds vaker in samenwerking met professionals werkzaam op andere domeinen een integrale aanpak. Welke meerwaarde heeft een integrale dienstverlening voor de cliënten op hun slaagkans bij het vinden en behouden van regulier werk?

Re-integratie

Naar boven

Methodisch werken

Naar boven

Integraal werken

Naar boven

Hoe kunnen gemeenten de armoedebestrijding en de hulp aan mensen met problematische schulden het beste vormgeven? Gemeenten gebruiken hiervoor diverse methoden: van preventie en vroegsignalering tot budgetbeheer. Maar werkt het ook? En waarom?

Veel mensen staan op een grote afstand van de arbeidsmarkt en komen niet zelf aan het werk. Hoe kan de gemeente deze groep begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk? In dit thema past onderzoek naar de effectiviteit van veel gebruikte interventies.

Dit thema richt zich op de vraag hoe het methodisch werken van professionals kan worden vergroot. Een effectief aanbod van gemeenten op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding staat of valt met professioneel vakmanschap. Optimale professionaliteit vraagt om een totaalpakket waarbij de omstandigheden en de professional zo op elkaar zijn afgestemd dat er ruimte is voor systematisch en methodisch handelen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Colofon Redactie Veroni van Es, Anouk Haverkamp, Cecilia Ljunggren Eindredactie Caroline van der Horst

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website