eHealth-toepassingen komen goed van pas in de JGZ, die steeds flexibeler en meer vraaggestuurd werkt. Er zijn verschillende digitale innovaties beschikbaar die professionals en ouders ondersteunen in de zorg voor het kind. ‘De kunst is om de innovaties op elkaar te laten aansluiten en ze landelijk te benutten’, weet dr. Olivier Blanson Henkemans (TNO). Als projectleider houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van I-JGZ: een landelijk ICT-platform voor de JGZ.

’Dat we leven in een 24-uurseconomie, heeft ook gevolgen voor de JGZ’, vertelt Blanson Henkemans. ‘Ouders verwachten bij vragen snel een antwoord dat past bij hun kind en situatie. Professionals willen op hun beurt gemakkelijk zicht op alle beschikbare informatie over de gezondheid van een kind. Ook willen ze met ouders en jongeren in gesprek kunnen gaan over hun zorgen en wensen. Dit moet hen helpen snel te bepalen of cliënten een extra steuntje in de rug nodig hebben. Innovaties zoals digitale gesprekstools, coachingsapps en digitale dossiers maken dit mogelijk. De innovaties maken echter nog geen deel uit van een samenhangend geheel. Innovaties zijn bijvoorbeeld slechts lokaal beschikbaar of data is niet uitwisselbaar. Met I-JGZ integreren we bestaande, succesvol gebleken innovaties in de JGZ in één landelijk platform.’

Drie onderdelen

Het platform I-JGZ zal uit 3 onderdelen bestaan. ‘Allereerst kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind in kaart brengen en hulpvragen stellen. Zij krijgen vervolgens snel voorlichting en advies op maat. Ten tweede heeft het platform een gespreksmodule. Ouders en professionals kunnen hiermee de ontwikkeling van het kind bespreken, hulpvragen verhelderen en indien nodig passende hulp in de buurt selecteren. En dan is er nog de slimme richtlijnmodule, die automatisch een advies formuleert voor ouders en professionals voor gezamenlijke besluitvorming. De module genereert dit advies op basis van gegevens die de ouders invoeren, observaties van professionals, gegevens uit het Digitaal Dossier JGZ en de gedigitaliseerde richtlijnen.'

‘Met I-JGZ integreren we bestaande, succesvol gebleken innovaties in de JGZ in één landelijk platform.’

Blanson Henkemans schetst hoe het platform zou kunnen werken. ‘Stel: ouders maken zich zorgen over de slaapproblemen van hun kind. Zij kunnen dan inloggen in de digitale omgeving en daar rapporteren dat hun kind slecht slaapt, waar dat uit blijkt en wat de gevolgen zijn. Ook kunnen ze per leeftijdscategorie informatie vinden over slaapproblemen en oplossingen, en in een chat kunnen ze vragen stellen aan mede-ouders en professionals. Of ze vullen een vragenlijst in die ze helpt te beslissen over de volgende stap: bij slaapapneu krijgen ze automatisch gegenereerd advies contact op te nemen met hun JGZ-instantie, bij hoofdbonken tips over hoe ze het kind veilig kunnen laten slapen. En ook dan kunnen ze contact zoeken met de JGZ, op de reguliere manieren zoals bellen en afspraken maken.’

Test en uitrol

De technische ontwikkeling van het platform is – na voorstudies naar bestaande innovaties, behoeften van professionals en ouders en gezamenlijke ontwerpsessies – in volle gang. ‘We houden rekening met verschillende ouders en sluiten aan op de veranderingen die de JGZ doormaakt.’

Van september 2020 tot maart 2021 vond - met het platform Online Zorgplan van ontwikkelaar Gino en de slimme richtlijnmodule - de proefimplementatie plaats bij CJG Rijnmond en GGD Hollands Midden. Blanson Henkemans: ‘deze test richtte zich vooral op ouders, maar professionals zijn nadrukkelijk betrokken. Zij nodigen ouders uit om het platform te gebruiken. En het is belangrijk dat ze beschikbaar zijn voor ouders.’

Na de test en het verwerken van de feedback zal de landelijke uitrol plaatsvinden. ‘We vragen de partijen van de test om daarbij als ‘kartrekker’ betrokken te blijven. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk JGZ-organisaties om het platform te gaan gebruiken en het in hun omgeving onder de aandacht te brengen. Én om ons te helpen het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.’ Blanson Henkemans noemt de stap naar landelijke uitrol spannend, maar gaat er tegelijkertijd vanuit dat deze slaagt: ‘We benutten innovaties die al succesvol gebleken zijn én we beantwoorden aan de behoeften van onze doelgroepen.’

 

Digitalisering

De JGZ biedt ondersteuning op maat. Digitalisering ondersteunt zowel ouders als professionals om zorg op verschillende wijzen, plaatsen en momenten te kunnen aanbieden en ontvangen. En helpt om ouders en jeugdigen eigen regie te geven. Zo kunnen ouders zelf toegang krijgen tot de kindgegevens met behulp van ouderportalen, helpen diverse apps ouders met het verduidelijken van hun zorgvragen en zijn er online platforms waarbij ouders ervaringen kunnen delen of hulp kunnen vragen aan jeugdprofessionals. Tegelijkertijd ondersteunt de technologie ook de professional doordat data gekoppeld en geïntegreerd kunnen worden in de digitale dossiers. Omdat er behoefte is aan digitale ondersteuning en tegelijkertijd veel digitale innovaties worden ontwikkeld, is het van belang om zoveel mogelijk kennis over digitale innovaties te delen. En de applicaties vrij beschikbaar te maken, zodat het wiel niet overal opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Door gezamenlijk optrekken wordt er meer impact gegenereerd en worden er geen energie en middelen verspild.

 

Rol van ZonMw

ZonMw investeert in onderzoek en ontwikkeling binnen de JGZ. Onder andere door het financieren van onderzoek naar de wijze waarop de JGZ het beste kan bijdragen aan de gezondheid van kinderen en jongeren op scholen. Zoals het gebruik van apps waarmee ouders en jongeren meer regie krijgen in hun hulpvraag. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een applicatie die professionals kan ondersteunen bij het interpreteren van groei- en ontwikkelingsgegevens van prematuren. Maar ook het JGZ-richtlijnenspel is een mooi voorbeeld van een digitale innovatie waarmee professionals hun kennis van richtlijnen up-to-date kunnen houden.

Samenwerking

ZonMw werkt voor de jeugdgezondheidszorg samen met talrijke organisaties, zoals het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, praktijkinstellingen, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten zoals TNO en Trimbos instituut.

Tekst Leene Communicatie. Portret Sannaz Photography . Sfeerbeeld Studio Oostrum

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website