Publiek-private samenwerking zorgt voor meer impact. Het is een belangrijke manier om veelbelovend onderzoek verder te brengen. Bij ZonMw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van publiek-private samenwerking om zo bij te dragen aan gezondheidsonderzoek, zorg-innovatie en het stimuleren van gebruik van de ontwikkelde kennis. Co-creatie stimuleert immers innovatie.

Door samen kennis te delen over publiek-private samenwerking en deze samenwerking te stimuleren, dragen wij bij aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in preventie en behandeling in de gezondheidszorg. Medische innovaties en onderzoek helpen bij kostenbesparing in de gezondheidszorg. Het verbeteren van de kwaliteit van leven samen met de vergrijzing van de bevolking, is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Daarnaast is het belangrijk dat we de zorg zo inrichten dat deze betaalbaar blijft. Op onderzoeksgebied hoort Nederland bij de internationale top. Er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om de verkregen kennis uit onderzoek met behulp van publiek-private samenwerking, om weten te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën.

Donderdag 15 februari vond in het Beatrixgebouw in Utrecht, de derde ZonMw Publiek-private samenwerking dag: Innovatie door co-creatie plaats. Het was een druk bezochte middag met 300 deelnemers.De deelnemers konden zich inschrijven voor 14 verschillende sessies, uit vier themalijnen. De themalijnen waren: financieringsvormen, valorisatie, Big Data en MKB in PPS. Tijdens de pauzes was er een zeer succesvolle informatiemarkt waar vraag en aanbod bij elkaar kwamen. In deze publicatie leest u meer over deze middag en krijgt u een korte sfeerimpressie van de derde ZonMw Publiek-private samenwerking dag.

"Een zeer leerzame dag. Inhoudelijk zeer informatief en een mooie afwisseling qua onderwerpen en hoe ze gebracht werden"

Samenvatting Themalijn Financieringsvormen

 

Vanuit de sessies met betrekking tot het thema financieringsvormen viel vooral op dat er veel meer mogelijkheden zijn om aan financiële investeringen te komen voor elke fase van een innovatie-ontwikkeling. Tijdens de sessies en eigenlijk op de gehele PPS-dag, zijn verschillende voorbeelden van financiële investeringen langs gekomen. Daarnaast is de grote meerwaarde van de PPS-dag dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij innovatie bij elkaar komen, elkaar leren kennen en kennis en vragen delen om op die manier vanuit een ieders eigen perspectief weer een stapje verder te komen.

Samenvatting Fondsenwerving door onderzoekers en patiënten

 

ZonMw directeur programma’s - Radjesh Manna - was sessiebegeleider en interviewer van de goedbezochte sessie Fondsenwerving door onderzoekers en patiënten. In deze sessie werden twee succesvolle crowdfunding campagnes voor onderzoek besproken. Een campagne gevoerd door patiënten van St. De Noordzeeziekte en een campagne gevoerd door cardiovasculair/internist onderzoekers aan het Erasmus MC. De geïnterviewden waren: Michelle Schreuder Erasmus MC, Annemiek van Rensen namens patiënten van St De Noordzeeziekte en Renske Noordhuis adviseur fondsenwerving bij PGOsupport. De interactieve discussie met de deelnemers leverde de veel tips op voor het starten van een crowdfunding voor onderzoek.

 

 

Samenvatting Kans op investering

 

In deze sessie zijn financiële mogelijkheden tijdens de valley of death voor de ontwikkeling van medische producten terwijl het product nog niet klaar is voor de markt aan bod gekomen. Wybren Hoekstra schetste kort de mogelijkheden van VroegeFaseFinanciering, Innovatiekrediet en Seed Capital. Hij werd opgevolgd door Clayton Heijman die over het nieuwe fonds Human+ vertelde, een net gestart beleggingsfonds voor vroeg translationeel onderzoek. Aansluitend kwam Martijn de Jager van KWF Kankerbestrijding aan het woord over het SUCCES Fonds, dat zij met de Hartstichting en Invest.NL willen gaan opzetten. Tot slot sprak Lonneke Baas van de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InnovationQuarter. In haar presentatie ging zij in op business development en capital.

Bekijk de presentatie van Clayton Heijman, Wybren Hoekstra, Martijn de Jager en Lonneke Baas


 

banier

Samenvatting Estafette van subsidieoproepen

 

Tijdens de Estafette van subsidieoproepen zijn kort de aankomende subsidieoproepen aan bod gekomen waarbij publiek private samenwerking wordt verwacht. Het was een mix van oproepen die al volledig klaar waren en oproepen die nog in de ontwikkelingsfase zitten, maar het gaf een goed overzicht van wat er komen gaat. Tijdens de sessie werden oproepen van Gezondheidsfondsen, Health~Holland, SIA, NWO en ZonMw.

Bekijk de presentatie van de estafette van de subsidieoproepen

Themalijn Valorisatie

 

Tijdens de 3 valorisatie sessies werd het verzilveren van wetenschappelijke kennis naar maatschappelijke- en economische waarde vanuit verschillende invalshoeken belicht. Tijdens de sessie ‘Nieuwe aanpak in thematische valorisatie’ werd duidelijk dat er met voldoende kritische massa publiek-private kennisoverdracht, technologie transfers en ondernemerschap gestimuleerd kunnen worden. Vanuit de gezondheidsfondsen -zoals de Nierstichting en KWF- wordt deze thematische valorisatie sterk ondersteund. In de tweede sessie – Ontwikkeltraject: van idee naar product -  werden diverse valorisatie hurdles behandeld, die dienen te worden overwonnen alvorens een onderzoek idee zich kan ontwikkelen naar een marktrijp medisch product. In de laatste sessie ‘Denk als een investeerder’ werd het valorisatietraject toegelicht vanuit jonge startende medische Life Sciences bedrijven en hun constante zoektocht naar financiering.

Nieuwe aanpak in thematische valorisatie

 

De uitdagingen van succesvolle valorisatie binnen de medische wetenschappen stonden centraal in deze inspirerende sessie, die werd geleid door dr. Kees Recourt (Health~Holland). Angus Livingstone (Oncode Institute), prof. dr. Marianne van der Steen (RegMed XB) en Wouter Eijgelaar (Nierstichting) presenteerden hun visies op nieuwe wegen in thematische valorisatie. Zowel Oncode Institute als ook RegMed XB stellen thematische valorisatie centraal, maar hebben beiden een eigen strategie om hun doelen te bereiken. Waar Oncode Institute met een gecentraliseerd valorisatieteam werkt, wordt door RegMed XB valorisatie gezamenlijk met de aangesloten partnerinstituten en bedrijven vorm gegeven. Voor de betrokken gezondheidsfondsen, waaronder KWF en de Nierstichting biedt de samenwerking met deze nieuwe initiatieven meer kansen om tot waardevolle producten en toepassingen voor de patiënt te komen.    

Bekijk de presentatie van Angus Livingstone, Marianne van der Steen en Wouter Eijgelaar

Samenvatting Ontwikkeltraject: van idee naar product

 

In deze sessie stond de ontwikkeling van een product centraal vanaf het eerste idee tot commercieel product. Anouck Kluytmans vertelde wat vroege HTA is en hoe je dat kan toepassen op innovaties die in ontwikkeling zijn. Het instrument helpt je om in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke impact van je innovatie en de aspecten die daar een rol bij spelen. Arno Stienen vervolgde de sessie met zijn ervaringen over productontwikkeling binnen een bedrijf en waarom dat een lang traject is. Beide onderwerpen leefden bij het publiek, wat leidde tot een interessante discussie over de toepassing van het vroege HTA instrument en over de rol van de academie en de industrie bij productontwikkeling.

Bekijk de presentatie van Anouck Kluytmans en Arno Stienen

Samenvatting Denk als een investeerder

Venture capital wordt ingezet om risicovolle, technologie gedreven projecten met een potentiele groeifactor een stap verder te brengen. Oskar Slotboom (Biogeneration Ventures) vertelde welke informatie voor een investeerder belangrijk is om in een onderneming te investeren. Giel Hendriks (Toxys B.V.) en Rutger van Merkerk (Prolira B.V.) vertelde over hun ervaringen bij het starten van een onderneming vanuit een kennisinstelling.
Meer informatie over trainingen en financieringen voor onderzoekers die de stap willen maken naar een ondernemen? Ga naar de websites van Health~Holland en ZonMw.
Bekijk de presentatie van de sprekers

 

Themalijn Big Data

 

Big Data speelt een steeds grotere rol in onderzoek. In deze themalijn zijn verschillende sessies aan bod gekomen over hoe we met Big Data omgaan in wetenschappelijk onderzoek. In de eerste sessie is het Personal Health Train principe aan bod gekomen en hoe zo’n principe opgezet kan worden met publiek-private samenwerking. In de tweede sessie lag de focus op Big Data in de gezondheidszorg. Er zijn verschillende voorbeelden gegeven over Big Data in de gezondheidszorg en is het programma Commit2Data aan bod gekomen. In de laatste sessie lag de focus op FAIR data. De drie sprekers hebben het principe op een toegankelijke manier uitgelegd en aandacht besteed aan welke tools er bestaan om data FAIR te maken en onderhouden.

Samenvatting Personal Health Train

 

Peter-Bram ’t Hoen en Jan-Marc Verlinden hebben in een interactieve sessie de discussie gezocht met deelnemers over wat de Personal Health Train is en hoe deze tot een succes gebracht zou kunnen worden. Hierbij hebben ze toegelicht dat het uitwisselen van gezondheidsdata een complex proces is en dat sociale hordes waarschijnlijk groter zijn dan de technische hordes. Aan de ene kant zijn private partijen nodig voor het professioneel opzetten en het sustainable maken van een interoperabele infrastructuur, aan de andere kant liggen er vraagstukken rond revenue sharing, governance, privacy, die vragen om betrokkenheid en regulering van private inbreng. Binnen welke kaders kan een privaat-publieke samenwerking als de Personal Health Train vormgegeven worden? 

Bekijk de film

Bekijk de presentatie van Peter-Bram 't Hoen en Jan-Marc Verlinden

Samenvatting Big Data – Onderzoek voor gezondheid

Het was een interactieve sessie over Big Data-uitdagingen in het gezondheidsdomein. Gezondheidszorg en gezondheid zijn extreem rijk aan data, met veel mogelijkheden voor data-gedreven sociale en technologische oplossingen voor de uitdagingen van vandaag: groeiende zorgkosten, vergrijzing, welvaartsziekten en chronische aandoeningen. Astrid Zuurbier en Miriam Vollenbroek zijn dieper ingegaan op Commit2Data en voorbeelden van Big Data in de gezondheidszorg. Ook werden plannen voor een nieuwe Big Data en Gezondheid subsidieoproep gepresenteerd.

Bekijk de presentatie van Astrid Zuurbier en Miriam Vollenbroek

Samenvatting Praktische FAIR data workshop

 

Rob Hooft, Mateusz Kuzak hebben het FAIR principe van data op een toegankelijke manier uitgelegd. Naast de achterliggende vereisten rondom FAIR is er aandacht geweest voor de verschillende tools die er zijn m.b.t. het maken en onderhouden van FAIR data. Barend Mons heeft daarnaast het global open (GO) FAIR initiatief toegelicht en daarbij ook uiteen gezet wat het belang is van het FAIR maken van wetenschappelijke data.

Bekijk de presentatie van Rob Hooft en Mateusz Kuzak

Themalijn MKB in PPS

Tijdens de themalijn MKB in PPS, deelden onderzoekers en ondernemers hun praktische ervaringen met een publiek-private samenwerking. Ze gaven aan dat het belangrijk is om duidelijk te maken waarom je deelneemt aan een samenwerkingsverband, dat je goed begrijpt wat de belangen van de ander zijn en dat zowel vertrouwen in elkaar als goede contracten een belangrijke rol spelen. Verder gaf de themalijn via een dynamische Pitch & Match-sessie gelegenheid om ideeën, plannen en producten te presenteren aan een breder publiek en presenteerde RVO tot slot nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor PPS-en.

Samenvatting PPS-the best of both worlds

 

Tijdens de sessie werd een korte inleiding verzorgd door de sessievoorzitter waarin hij het publiek meenam in zijn eigen ervaringen met publiek-private samenwerking. Lessen die hij deelde waren dat tegenstrijdige belangen voorkomen moeten worden, dat verschillende partners gewend zijn aan andere doorlooptijden en dat je ook moet durven te stoppen als het niet lukt. Daarna was het de beurt aan twee duo’s van een zorgverlener en een ondernemer om hun ervaringen te delen. Belangrijke lessen die naar voren kwamen, waren dat je veel kan leren van elkaars expertise en ervaringen. Verschillende achtergronden zijn een aanvulling. Wel is het verstandig om de meerwaarde voor beide partijen helder te hebben want samenwerking kost ook doorzettingsvermogen en tijdsinvestering.

Bekijk de presentatie van Dimme van der Hout en Joep Janssen

Samenvatting Pitch and Match

Elf enthousiaste pitchers hebben hun ideeën, producten of diensten onder de aandacht gebracht. De pitches liepen sterk uiteen qua onderwerpen en boden zo voor ieder wat wils: Utrecht en Leiden boden hun labfaciliteiten aan, er werd gepitcht over biotech en digitale producten en samenwerking met de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen rond het thema ‘groen voor gezondheid’. Het patiënten perspectief was zichtbaar in de pitches: ‘Aandacht voor Medische Bijsluiter’ en ‘#Beternaborstkanker.com’. Na nog een aantal spontane pitches op het einde zochten deelnemers elkaar op om mogelijke samenwerkingen te verkennen.

Bekijk de presentaties

 

Samenvatting Europese subsidies voor MKB

 

De EU biedt speciaal voor het MKB een palet aan instrumenten, zoals FET-open, Horizon 2020 Health, Eurostars, SME instrument en Fasttrack to Innovation. In een uur tijd gaf RVO de deelnemers een beeld wanneer welk instrument het beste past. Daarnaast deelden ook enkele aanwezigen hun eigen ervaringen met het aanvragen van Europese subsidies. Deelnemers ontvingen tips en tricks voor het schrijven van een kansrijke aanvraag.

Bent u op zoek naar een geschikte financiering? Of wilt u feedback op uw aanvraag voor een Europese subsidie? Of zoekt u partners in het buitenland? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is voor Horizon 2020 nationaal contactpunt en kan u hierbij helpen.

Bekijk de presentatie van Tonnie Rijkers

Date2Innovate: ontmoet de patiënt(vertegenwoordiger), onderzoeker of bedrijf

 

Tijdens de Date2Innovate sessie konden de deelnemers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. In korte sessies, soort speed-dates, van 20 minuten kregen zij de kans om een gesprek met elkaar aan te knopen. Het doel was om de behoeften van de patiënten en andere eindgebruikers te leren kennen om vervolgens samen onderzoek te kunnen doen en producten te kunnen ontwikkelen die er echt toe doen. Deze matchingsessie werd in samenwerking met het VSOP georganiseerd.

Samenvatting IMDI talentprijs

 

Rozemarijn Weijer heeft de IMDI-talentprijs voor duurzame zorg gewonnen. De IMDI-talentprijs wordt elk jaar uitgereikt voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel. Als masterstudent werktuigbouwkunde en biomedische technologie aan de TU Eindhoven, schreef Rozemarijn een algoritme voor een OCT-sensor, waardoor een oogoperatierobot samen met de oogchirurg beter zicht krijgen in het oog. Het doel is dat oogoperaties hiermee sneller en veiliger worden maar ook om nieuwe ingrepen op microscopisch niveau mogelijk te maken.
De twee andere genomineerden waren Max Blokker die een computeralgoritme ontwierp om THG-beelden te analyseren tijdens hersenchirurgie. En Rianne Laan die een studie ontwierp voor het gebruik van een individueel geoptimaliseerde 3D geprinte naaldapplicator voor brachytherapie bij baarmoederhalskanker.

Lees de pitch van Max Blokker

Lees de pitch van Rianne Laan

Lees de pitch van Rozemarijn Weijers

“Wij waren op zoek naar een dergelijk product en zij naar een platform waar ze hun product aan kunnen verbinden, dus voor mij is de middag nu al goed”

Foto impressie

Nieuwe PPS subsidie oproepen

Nieuwe PPS subsidieoproepen van ZonMw:

 • Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Grote Trails ronde 3
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen / DoelmatigheidsOnderzoek, Rational Pharmacotherapy / Health care efficiency research
 • Active and Assisted Living
 • Doelmatigheids Onderzoek
 • Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
 • Programma Translationeel Onderzoek 2
 • Take Off
 • Memorabel
 • Microplastics & Health (verwacht)
 • Medische Producten Nieuw en Nodig (MPNN), Medische Inspirator (verwacht)

Overige PPS subsidieoproepen:

 • Integrator. Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving (NWO)
 • KWF programma Onderzoek & Implementatie (KWF)

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe PPS subsidie oproepen die tijdens Innovatie door co-creatie zijn gepresenteerd.

Reacties van deelnemers

Tweet Zorg voor innoveren

Uitreiking IMDI-talentprijs

Op de publiek-private samenwerking dag is de IMDI-talentprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde e-Health toepassing. Dit jaar heeft Rozemarijn Weijers de prijs van €1500,- in ontvangst mogen nemen. Als masterstudent Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie aan de TU Eindhoven heeft ze een algoritme geschreven voor een OCT-sensor, waardoor een oogoperatierobot samen met een oogchirurg sneller en veiliger kunnen opereren. Daarnaast zullen nieuwe ingrepen op microscopisch niveau mogelijk worden. De andere twee genomineerden dit jaar waren Max Blokker en Rianne Laan. Hun onderzoek ging over een methode om hersentumorweefsel tijdens operaties realtime te detecteren en naar een gepersonaliseerde applicator waarmee het mogelijk is baarmoederhalskanker nauwkeuriger lokaal te bestralen.

In samenwerking met:

welkom
programma
Posters PPS dag
publiek
Marianne Biegstraten
publiek
IMDI talentprijs winnaars
Mariette Driessens en Oliver Stockhammer
Aantekeningen
Presentatie
Napraten bij de borrel
samen impact creëren

Tweet Fabian Pruissen

Tweet Joep Janssen

Tweet PGO Support

Tweet beter na borstkanker

Tweet Roelof Ettema

Tweet Klaas Jan Bolt

Tweet eHealth88

Main Partner

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website