Publicatie 17 april 2016

Een kijkje in de keuken bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Het programma TopZorg een jaar onderweg

Gebouw ETZ ziekenhuis

Een kijkje in de keuken bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Het programma TopZorg een jaar onderweg

Na een jaar TopZorg maken we samen met de deelnemende ziekenhuizen de tussenbalans op; waar staan we nu? Wat is er tot nu toe bereikt? En wat is de stip op de horizon?

Als onderdeel van het programma TopZorg organiseren de deelnemende ziekenhuizen sitevisits, waarbij zij een inkijk geven in de voortgang van het programma. Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de eerste sitevisit aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Programma TopZorg

Het experiment TopZorg subsidieert gedurende 4 jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek in 3 niet-academische ziekenhuizen. De deelnemende ziekenhuizen zijn het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Een programmabrede evaluatie uitgevoerd door iBMG moet de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vaststellen. Dit zal het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid. ZonMw coördineert het programma TopZorg.

‘Programma TopZorg versterkt samenwerking in én buiten het ziekenhuis’

Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een van ’s lands grootste ziekenhuizen voor Neurochirurgie en Traumatologie. Het ETZ doet van oudsher veel wetenschappelijk onderzoek waarbij “kwaliteit van leven” en “het patiënten perspectief” een rode draad vormen. Dat onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met diverse andere instellingen in en buiten de regio waaronder Tilburg University. Het programma TopZorg versterkt deze regionale samenwerking.

Wideke Nijdam, zorgmanager Traumadomein en coördinator TopZorg ETZ
Marcel Albers, zorgmanager Neurodomein ETZ

Dat kwaliteit van leven en het patiënten perspectief zulke belangrijke thema’s vormen in het wetenschappelijk onderzoek van het ETZ is niet vreemd, legt Wideke Nijdam, coördinator TopZorg, uit. ‘Tilburg University, een van onze academische partners, heeft geen medische faculteit maar wel veel expertise in onderzoek op deze gebieden. Het is dan logisch dat in ons onderzoek vooral de vraag “Wat betekent het voor de patiënt?” centraal staat.’
Dat is het geval in beide domeinen van het TopZorgproject in het ETZ: Neuro en Trauma, vult Marcel Albers, zorgmanager Neurodomein, aan.

Albers: 'Belangrijke thema’s in het Neurodomein zijn geheugen en gedrag -‘cognitie’ - en beeldvorming. Daarbij gaat het ons niet zozeer om het meten van cognitieve vaardigheden als uitkomst van ziekteproces of een behandeling, maar vooral om wat een verandering in cognitieve vaardigheden voor de patiënt in het dagelijks leven betekent. En bij het trauma-onderzoek staat centraal wat de gevolgen zijn van het trauma voor het verdere functioneren van de patiënt. En in hoeverre je met het oog daarop bepaalde ingrepen wel of juist niet moet doen bij een patiënt.’ Nijdam: ‘Dus meer per patiënt kijken wat de optimale aanpak is met het oog op wat voor die patiënt nu en in de toekomst belangrijk is.’ 

20 onderzoeksprojecten

Het TopZorg-programma in het ETZ omvat maar liefst 20 verschillende onderzoeksprojecten. Albers: ‘Die zouden zonder deze financiering moeilijk van de grond zijn gekomen. Als niet-academisch ziekenhuis is het toch altijd net wat lastiger om onderzoeksgeld te verwerven. Het feit dat we nu al deze projecten kunnen uitvoeren geeft ook een extra stimulans aan de samenwerking met onze partners in de regio. Veel deelprojecten hebben immers betrekking op het voor- en natraject van de behandeling in het ziekenhuis, bijvoorbeeld revalidatie na een beroerte of ongevalsletsel. Dankzij deze studies kunnen we samen met de ketenpartners nagaan hoe we de zorgketen verder kunnen optimaliseren.’

Stimulans multidisciplinaire samenwerking

Daarnaast werkt het TopZorg-programma enthousiasmerend in het eigen ziekenhuis, weet Nijdam. ‘De onderzoeksprojecten stimuleren de multidisciplinaire samenwerking. Dit heeft er bijvoorbeeld al toe geleid dat het multidisciplinair overlegteam trauma is uitgebreid met een psycholoog.’ Albers: ‘Je merkt gewoon dat partijen in het ziekenhuis elkaar nu sneller opzoeken en kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Daarvan profiteren alle patiënten in het ETZ.’

Bart Berden, bestuursvoorzitter Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Focus en massa

Volgens Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ETZ, past het TopZorg programma ook goed bij de algemene tendens in de Nederlandse gezondheidzorg. ‘In Nederland gaat het steeds meer om focus en massa. Focus, omdat veel instellingen en hun onderzoekers ervoor kiezen niet meer álles te doen, maar een vergrootglas leggen op een klein domein. Massa, omdat ernaar gestreefd wordt om in dat kleinere domein wel àlles in zicht te krijgen. Onderzoek is daarbij niet meer het exclusieve domein van de academische ziekenhuizen. Ons ziekenhuis is niet academisch, maar beschikt wel over ruime kennis van en ervaring op ten minste de domeinen “Neuro” en “Trauma”. Wetenschappelijk onderzoek past uitstekend bij dit profiel.’

Meer aandacht voor de kwaliteit van leven na het trauma

Van oudsher kenmerkt de zorg voor traumapatiënten zich door snel handelen met als doel een zo goed mogelijk herstel van de fysieke schade. Binnen het TopZorg experiment kijkt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) nu verder vooruit. Onderzoek naar de kwaliteit van leven van de patiënten na het trauma moet inzicht geven in hoe zinvol (snel) ingrijpen is bij de individuele traumapatiënt. ‘Soms is niet opereren beter dan wel opereren.’

Orthopedie
Na een heupfractuur is een operatie niet altijd de beste optie.

‘Momenteel is bij bijna alle patiënten met een heupfractuur een operatie de standaard aanpak’, vertelt Marc van de Ree, arts-onderzoeker binnen het Traumadomein van het TopZorg experiment in het ETZ. ‘Bij die operatie herstelt de trauma- of orthopedisch chirurg de fractuur. Afhankelijk van onder andere het type fractuur en de leeftijd van de patiënt gebeurt dit met behulp van schroeven, platen, pennen of een prothese. Eén op de drie oudere patiënten overlijdt echter binnen een jaar na de heupfractuur. Je kunt je dan afvragen of de operatie wel de beste optie voor is voor alle patiënten. Zijn sommige patiënten niet beter af met alleen pijnbestrijding?’ 

Risicoanalyse

Een van de tien onderzoeksprojecten binnen het Traumadomein van het TopZorg experiment in het ETZ moet antwoord geven op die vraag. ‘We gaan met behulp van vragenlijsten bij oudere patiënten tot twee jaar na hun heupfractuur de kwaliteit van leven in kaart brengen. Dat moet duidelijk maken hoe het de mensen vergaat na het trauma. Door dit te koppelen aan patiëntkenmerken van vóór het trauma, hopen we factoren te vinden die voorspellend zijn voor de uitkomst van de ingreep op de langere termijn. Daarmee kunnen we per patiënt een risicoanalyse  maken en op grond daarvan met de patiënt en/of diens familie overleggen wat de beste behandeling is.’

BIOS

‘Dit onderzoek maakt deel uit van een grotere studie, BIOS geheten’, vult dr. Mariska de Jongh aan. Zij is als klinisch epidemioloog verbonden aan het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en projectteamlid van het TopZorg experiment. ‘BIOS  staat voor Brabant Injury Outcome Surveillance, een studie waarin we prospectief gegevens verzamelen van alle patiënten van 18 jaar of ouder die met een trauma in één van de Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen. Bijvoorbeeld met een gebroken been, na een auto-ongeluk of met een fors lichamelijk letsel opgelopen tijdens het werk. Er zijn sinds afgelopen zomer al ongeveer 1300 patiënten geïncludeerd. Het gaat ons daarbij vooral om gegevens over kwaliteit van leven op de korte en de langere termijn na het trauma. Hoe vergaat het de patiënt na het trauma? Waaraan heeft de patiënt dan behoefte en hoe kan de zorg daar op inspelen? En zijn er factoren aan te wijzen die een voorspellende waarde hebben voor de kwaliteit van leven na het trauma?’

Academische bezigheid

‘Kritisch kijken naar en vragen stellen over je manier van werken, in dit geval in de traumazorg, is per definitie een academische bezigheid’, stelt dr. Anne Roukema, chirurg en kernteamlid van het TopZorg experiment in het ETZ. ‘Dat maakt dit onderzoek een typisch TopZorg-thema. Het is daarnaast onderzoek waarvoor moeilijk financiering te krijgen is. Het gaat niet om nieuwe, dure behandelingen maar juist over kritisch kijken naar je eigen handelen. We zijn daarom blij dat dankzij de TopZorg-gelden hier diverse onderzoekers fulltime mee bezig kunnen zijn. We hopen overigens dat de uitkomsten van het onderzoek de aanzet zullen geven tot een cultuurverandering in de traumazorg: meer aandacht voor de kwaliteit van leven na het trauma en meer aandacht voor de invloed die de keuzes die je maakt tijdens de acute fase van de zorg, heeft op die latere kwaliteit van leven.’

Verder kijken dan de lichamelijke gevolgen van neurologische aandoeningen

Traditioneel richten neuroloog en neurochirurg zich vooral op de lichamelijke gevolgen van neurologische aandoeningen en de behandeling daarvan. Voor de patiënten zijn in het dagelijks leven de cognitieve gevolgen en gedragsveranderingen minstens zo belangrijk. Deelname van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) aan het TopZorg-experiment maakt het mogelijk deze kant van neurologische aandoeningen systematisch in kaart te brengen en te onderzoeken.

De Gamma Knife kan met hoge precisie tumoren bestralen waarbij het gezonde hersenweefsel geen straling ontvangt.

Neuroloog prof. dr. Leo Visser noemt als voorbeeld de ziekte MS (multiple sclerose). ‘Van oudsher kijken we bij MS-patiënten vooral naar de lichamelijke klachten, zoals de uitval van de controle over armen en benen. Uit een onderzoek naar MS en werk blijkt dat de voornaamste redenen dat mensen moeten stoppen met hun werk de voortdurende vermoeidheid en de achteruitgang in de cognitie zijn. Ze kunnen het vooral geestelijk niet meer bijbenen, niet zozeer lichamelijk.’ ‘Datzelfde geldt voor mensen die behandeld zijn wegens een glioom, een hersentumor’, vult neurochirurg dr. Geert-Jan Rutten aan.

Rutten: ‘Bij het opereren zoeken we naar een optimale balans tussen het behandelen of in toom houden van de ziekte en de kwaliteit van leven na de operatie. Traditioneel kijk je bij dat laatste dan naar zaken als motoriek en taal. Echter in de praktijk blijken gedrag, stemming, vermoeidheid, concentratie en vermogen tot werken minstens zo belangrijk voor de kwaliteit van leven. Daar kunnen we de patiënt nu nog amper iets over vertellen. We weten niet wat de gevolgen van een operatie zullen zijn voor die functies en ook niet of herstel door specifieke training mogelijk is.’

Verbanden leggen

De negen projecten van het Neuro-domein van het TopZorg-experiment in het ETZ zijn er op gericht hierin verandering te brengen. Visser: ‘Hiervoor doen we twee dingen. We verzamelen van alle neurologische patiënten via vragenlijsten stelselmatig gegevens over hun cognitie en kwaliteit van leven en over veranderingen die daarin optreden als gevolg van het voortschrijden van hun ziekte of als gevolg van behandelingen. Daarnaast brengen we de hersenfuncties van de patiënten zo goed mogelijk in kaart met beeldvormende technieken als functionele MRI (fMRI).’ ‘We hopen zo verbanden te kunnen leggen tussen fMRI-patronen en cognitie en gedrag’, vult Rutten aan. ‘Daarmee hopen we te kunnen verklaren waarom de ene patiënt wel veel last van vermoeidheid, concentratieproblemen enz. krijgt en de andere niet. En ook bij wie er wel herstel mogelijk is en bij wie niet. Met die kennis kunnen we in de toekomst beter het gesprek aangaan met de patiënt over de gevolgen van diens neurologische aandoening, de mogelijke behandelingen en de gevolgen  hiervan.’

Regionaal expertisecentrum

‘Wij kunnen dergelijke studies uitvoeren in het ETZ doordat we al lange tijd een regionaal expertisecentrum zijn voor neurologische aandoeningen en neurochirurgie’, stelt Visser. ‘We beschikken hierdoor over veel patiënten. De gelden van het TopZorg-experiment stellen ons nu in de gelegenheid onze onderzoeksplannen breed op te pakken en het onderzoek naar cognitie systematische aan te pakken. We kunnen nu gespecialiseerde onderzoekers en ook masterstudenten aan trekken om deze studies uit te voeren.’

Precisie met de Gamma Knife

De positie van het ETZ als expertisecentrum op het gebied van de neurochirurgie blijkt onder andere uit het feit dat het ziekenhuis als enige in Nederland beschikt over een Gamma Knife. Dit is een bestralingstoestel dat met de precisie van een chirurgisch mes onder andere uitzaaiingen van kanker in de hersenen, tumoren van de gehoorzenuw en vaatafwijkingen kan behandelen. Rutten: ‘Twee TopZorg-projecten onderzoeken de cognitieve effecten van Gamma Knife behandelingen bij patiënten met uitzaaiingen in de hersenen. Anders dan bij de “ouderwetse” bestraling van de hele hersenen, bestraalt het Gamma Knife heel selectief alleen de uitzaaiingen. We verwachten dat daardoor de cognitieve functies van de patiënten beter behouden blijven en daardoor ook de kwaliteit van leven na de behandeling.’

Lopend onderzoek

Bij de start van het programma heeft elk ziekenhuis per domein een domeinaanvraag ingediend. Deze is bedoeld als kaderdocument en beschrijft de positie die het ziekenhuis op het betreffende domein inneemt. Daarnaast beschrijft de domeinaanvraag de combinatie van de zeer specialistische zorg die het ziekenhuis op dit domein voornemens is te leveren en het daaraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek. Daarna volgden subsidierondes voor het indienen van domeingerelateerde onderzoeksvoorstellen. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zijn inmiddels 20 onderzoeksprojecten van start gegaan.

TopZorg projecten binnen het Neurodomein

Domeinaanvraag TopZorg: het Neurodomein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Onderzoeksprojecten:

 • Mogelijke nieuwe voorspeller voor behandeling polyneuropathie
 • Verbeteren arbeidsparticipatie MS-patiënten
 • Op zoek naar de oorzaak van cognitieve stoornissen bij hersentumor
 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven na een beroerte
 • Vergelijking volledige schedelbestraling en precisiebestraling
 • Onderzoek naar cognitieve problemen bij hersentumor
 • Geheugen- en concentratieproblemen na precisiebestraling
 • Cognitieve revalidatie bij hersentumor
 • Voorspellen van succesfactoren bij behandeling met Gamma Knife
 • Voorspellen van cognitieve uitkomst na een beroerte

 

 

 

Mogelijke nieuwe voorspeller voor behandeling polyneuropathie

Polyneuropathie is een ziekte waarbij zenuwen geleidelijk steeds minder gaan functioneren. In dit onderzoek gaan we onderzoeken of de zenuwecho kan voorspellen (bijvoorbeeld de zenuwdikte) of iemand met polyneuropathie veel of weinig klachten gaat krijgen en of de patiënt goed zal reageren op behandeling.

Mogelijke nieuwe voorspeller voor behandeling polyneuropathie

 

 

Verbeteren arbeidsparticipatie MS-patiënten

Ongeveer 2/3 van de mensen met multiple sclerose (MS) blijft niet aan het werk. De MS@Work studie wil een bijdrage leveren aan deze arbeidsparticipatie, door te onderzoeken welke (mogelijk behandelbare) factoren leiden tot verminderd werken of zelfs baanverlies.

Verbeteren arbeidsparticipatie MS-patiënten

Op zoek naar de oorzaak van cognitieve stoornissen bij hersentumor

Veel patiënten met een hersentumor hebben cognitieve problemen (geheugen, planning of concentratie), waarvan we vaak de oorzaak niet weten. Met functionele MRI en neuropsychologische onderzoeken gaan we op zoek naar informatie die kan leiden tot verbetering in patiënteninformatie en chirurgische strategie.

Op zoek naar de oorzaak van cognitieve stoornissen bij hersentumor

 

 

Onderzoek naar de kwaliteit van leven na een beroerte

In deze studie onderzoeken we het beloop van cognitief en emotioneel functioneren na een beroerte en onderzoeken we de invloed hiervan op kwaliteit van leven en participatie. Een nieuw aandachtsgebied hierbij is sociale cognitie; de capaciteiten om gedrag van anderen te interpreteren en hier adequaat op te reageren.

Onderzoek naar de kwaliteit van leven na een beroerte

Vergelijking volledige schedelbestraling en precisiebestraling

In Nederland worden mensen met meer dan 4 uitzaaiingen in de hersenen standaard behandeld met een volledige hersenbestraling. Een andere aanpak is een behandeling met Gamma Knife Radiochirurgie (GKRS), een precisiebestraling waarbij het gezonde hersenweefsel geen straling ontvangt. In deze studie onderzoeken we de neurocognitieve effecten hiervan in vergelijking met volledige schedelbestraling.

Vergelijking volledige schedelbestraling en precisiebestraling

 

 

Onderzoek naar cognitieve problemen bij hersentumor

In deze studie onderzoeken we de invloed van cognitieve problemen bij hersentumorpatiënten voor en na een hersenoperatie. Door op zoek te gaan naar voorspellende factoren, kunnen we patiënten beter informeren over de gevolgen van een operatie en mogelijk ook aanwijzingen vinden om in de toekomst de kans op cognitieve problemen te verkleinen.

Onderzoek naar cognitieve problemen bij hersentumor

 

 

Geheugen- en concentratieproblemen na precisiebestraling

In Nederland worden mensen met meer dan 4 uitzaaiingen in de hersenen standaard behandeld met een volledige hersenbestraling. Een andere aanpak is een behandeling met Gamma Knife Radiochirurgie (GKRS), een precisiebestraling waarbij het gezonde hersenweefsel geen straling ontvangt. In deze studie onderzoeken we de aanname dat er met GKRS minder geheugen en concentratieproblemen ontstaan.

Geheugen- en concentratieproblemen na precisiebestraling

Effect van cognitieve revalidatie bij hersentumor

Veel hersentumorpatiënten hebben geheugen- en concentratieproblemen, die het dagelijks functioneren zeer beperken. Cognitieve revalidatie, gebaseerd op eerder onderzoek, is gericht op het verminderen van deze problemen. In dit onderzoek gaan we na of dit een positief effect heeft op cognitieve prestaties, psychisch welbevinden en dagelijks functioneren.

Cognitieve revalidatie bij hersentumor

Voorspellen van succesfactoren bij behandeling met Gamma Knife

Vestibulair schwannomen zijn goedaardige hersentumoren, die met hoge precisie worden bestraald met de Gamma Knife. Om onbekende redenen reageren deze tumoren verschillend op deze behandeling. In dit onderzoeksproject willen we de reactie van de tumoren proberen te voorspellen om zo meer inzicht te krijgen in factoren die de behandeling al dan niet succesvol maken.

Voorspellen van succesfactoren bij behandeling met Gamma Knife

Voorspellen van cognitieve uitkomst na een beroerte

Cognitieve stoornissen komen na een beroerte erg veel, tot 70%, voor en zijn bij een groot deel van de patiënten van blijvende aard. Dit project heeft als doel de cognitieve uitkomst na een beroerte beter te voorspellen, zodat meer gericht revalidatie kan worden ingezet.

Voorspellen van cognitieve uitkomst na een beroerte

TopZorg projecten binnen het Traumadomein

Domeinaanvraag TopZorg: het Traumadomein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Onderzoeksprojecten:

 • Een retrospectieve studie naar prognose factoren van DAI
 • Gevolgen en risicofactoren van ongevallen
 • Alternatieve modellen en uitkomstmaten voor meten van de kwaliteit van de traumazorg
 • Een beslismodel voor al dan niet opereren na een heupfractuur
 • Effect van brace behandeling bij wervelfracturen
 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven na miltletsel
 • EMDR geschikt bij acute stress stoornis?
 • Betere prognoses voor patiënten met DAI
 • Betere screening van trauma patiënten op psychosociale problemen
 • Kraakbeentransplantatie en de kwaliteit van leven

 

 

Een retrospectieve studie naar prognose factoren van DAI

Diffuus axonale schade (DAI), die ontstaat na ernstige ongevallen, wordt steeds vaker gevonden omdat er steeds vaker MRI scans worden gemaakt. Van alle patiënten van de afgelopen 5 jaar wordt data verzameld en de functionele uitkomst in kaart gebracht.  Een betere inschatting van de prognose is van belang voor juiste inzet van behandeling en revalidatie.

Een retrospectieve studie naar prognose factoren van DAI

Gevolgen en risicofactoren van ongevallen

Onderzoek naar traumapatiënten is eerder gedaan, maar vaak lag de focus daarbij op overlevingskansen. Over hoe het overlevers vergaat na hun ongeluk is minder bekend. In de omvangrijke studie Brabant Injury Outcome Surveillance (BIOS), worden achtduizend patiënten in de twee jaar na hun opname in een van de Brabantse ziekenhuizen op diverse momenten gevraagd naar hun welbevinden.

Gevolgen en risicofactoren van ongevallen

Alternatieve modellen voor meten van de kwaliteit van de traumazorg

De klassieke uitkomstmaat voor kwaliteit van zorg is ziekenhuissterfte. De laatste jaren is de sterfte binnen de traumapopulatie sterk afgenomen. Dit vraagt naast sterfte ook om andere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven en invaliditeit. In dit project worden op basis van een grote dataverzameling voorspellende modellen ontwikkeld die gebaseerd zijn op die andere uitkomsten.

Alternatieve modellen voor meten van de kwaliteit van de traumazorg

 

 

 

Een beslismodel voor al dan niet opereren na heupfractuur

In dit project zullen risicoprofielen in kaart worden gebracht voor een slechte uitkomst na een heupfractuur. Hiervoor wordt informatie verzameld over sterfte, kwaliteit van leven, lichamelijk en psychisch functioneren en kosten. Doel is om een risicoscorekaart te ontwikkelen waarmee arts en patiënt samen een betere afweging kunnen maken voor al dan niet opereren na een heupfractuur.

Een beslismodel voor heupfracturen

 

 

Effect van brace behandeling bij wervelfracturen

Wereldwijd worden stabiele wervelfracturen behandeld met een extenderende brace, waarbij de rug wordt gestrekt met het doel de inzakking van het wervellichaam te voorkomen. Voor deze behandeling is echter weinig bewijs. In dit onderzoek gaan we uitzoeken wat de invloed is van een bracebehandeling in vergelijking met een functionele behandeling zonder brace.

Effect van brace behandeling bij wervelfracturen

 

 

Onderzoek naar de kwaliteit van leven na miltletsel

De milt is het meest frequent aangedane orgaan na trauma door een druk of klap van buitenaf. Miltletsel kan op drie manieren worden behandeld; afwachten, de bloedtoevoer naar de milt afsluiten of de milt (deels) operatief verwijderen. In dit project gaan we uitzoeken wat het verschil is in kwaliteit van leven en klinische uitkomsten van deze behandelingen.

Onderzoek naar de kwaliteit van leven na miltletsel

 

 

EMDR geschikt bij acute stress stoornis?

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is de behandeling voor patiënten met een posttraumatische stress stoornis (PTSS). In deze studie wordt onderzocht of de behandelmethode ook toegepast kan worden bij traumapatiënten met symptomen van een acute stressstoornis. Het gaat hier om patiënten die na een fysiek trauma langdurende of toenemende symptomen van acute stress hebben.

EMDR geschikt bij acute stress stoornis?

Betere prognoses voor patiënten met DAI

Diffuus axonale schade (DAI) is een vorm van hersenletsel waarbij er schade is aan de zenuwuitlopers (axonen). Dit onderzoek brengt de neurologische uitkomst en kwaliteit van leven van mensen met DAI in kaart. We gaan op zoek naar prognostische factoren en onderzoeken of geavanceerde MRI technieken kunnen bijdragen aan een betere prognose.

Betere prognoses voor patiënten met DAI

Betere screening van trauma patiënten op psychosociale problemen

Psychosociale problemen, zoals angst, somberheid en stress, lijken veel voor te komen bij patiënten die lichamelijk letsel oplopen bij een ongeval. In dit onderzoek wordt een screeningsvragenlijst ontwikkeld waarmee dit goed in kaart kan worden gebracht. Deze nieuwe vragenlijst wordt getest en er wordt bekeken of deze kan worden ingepast in de standaardzorg voor deze patiënten.

Betere screening van trauma patiënten op psychosociale problemen

 

 

Kraakbeentransplantatie en de kwaliteit van leven

De huidige resultaten tonen dat de functionele en beeldvormende resultaten na een kraakbeentransplantatie niet altijd overeen komen. De winst in de kwaliteit van leven na een dergelijke operatie en de kosten zijn nog onbekend. In deze studie onderzoeken we de plaats van kraakbeentransplantatie bij traumatische letsels van het kraakbeen in de knie in relatie tot kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

Kraakbeentransplantatie en de kwaliteit van leven

 

 

 

rondleiding door het neurocentrum
rondleiding langs de Gamma Knife

Neurodomein ETZ

Het Neurodomein is één van de twee speerpunten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Meerdere specialismen werken nauw samen om patiëntvriendelijke, excellente topzorg te bieden aan patiënten met een breed scala van hersen- en zenuwaandoeningen. Tot 90% van de patiënten die hier behandeld worden is afkomstig van buiten het verzorgingsgebied.

Traumacentrum ETZ

Het ETZ Traumacentrum levert topreferente zorg. Het speelt een belangrijke rol in diverse landelijk geïmplementeerde opleidingen op het gebied van trauma en acute zorg. Middels een regionale traumaregistratie wordt de kwaliteit van traumazorg geëvalueerd en verbeterd.

www.etz.nl

www.elisabethtopzorg.nl