De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) trad in 1984 in werking. Doel van de wet is om het ongeboren menselijk leven te beschermen en tegelijkertijd hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. In de Wafz is een aantal voorschriften opgenomen die door middel van een vergunningstelsel worden gehandhaafd. In 2004 werd het functioneren van de abortuswet voor het eerst onderzocht (Visser e.a. 2005). In 2019 en (het eerste kwartaal van) 2020 is de Wafz opnieuw geƫvalueerd. In deze tweede evaluatie stonden de volgende vragen centraal: Hoe functioneert de Wafz in de praktijk? Wat kan in dat verband gezegd wordenover naleving en doel-bereiking van de wet en in hoeverre is hierbij sprake van knelpunten of onvoorziene neveneffecten? Is de wet toekomstbestendig?

De tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) wijst uit dat de wet in de praktijk goed wordt nageleefd en de doelstellingen worden gerealiseerd. De Wafz heeft als doelen om het ongeboren menselijk leven te beschermen en om hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Er bestaat volgens de onderzoekers dan ook geen reden om het wettelijk systeem als zodanig ter discussie te stellen.

Wel constateren de onderzoekers een aantal knelpunten. Op de geconstateerde knelpunten hebben zij 11 aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de wetgever, de minister van VWS en de abortushulpverlening om de wet en de uitvoering daarvan op onderdelen te verbeteren.

 

Download publicatie

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website