Voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) heeft voorafgaand aan de subsidieronde op uitnodiging een toelatingsronde plaatsgevonden. Een door de minister voor Medische Zorg en Sport aangestelde toelatingscommissie beoordeelde of voldaan werd aan de van tevoren vastgestelde toelatingscriteria.

Toelatingsronde

Op basis van het advies van de toelatingscommissie besloot de minister welke topspecialistische functies in de gelegenheid werden gesteld om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Hoe deze procedure eruit heeft gezien en wat de uitkomsten van deze toelatingsronde waren, is uiteengezet in deze notitie en in het stroomschema.

Opdracht VWS

Voor de toelatingsronde van het programma TZO is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een toelatingscommissie gevormd die de toelatingsverzoeken van de verschillende topspecialistische functies heeft beoordeeld. Deze verzoeken zijn beoordeeld op basis van vooraf  vastgestelde criteria, welke terug zijn te vinden in de oproep van de toelatingsronde. De toelatingscriteria zijn afgeleid van het bestaande STZ-zorgregister en aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het programma TopZorg. De criteria zijn aangepast zodat alle algemene ziekenhuizen konden meedoen. De criteria zijn afgestemd met de toelatingscommissie en vastgesteld door de minister. ZonMw fungeerde in de toelatingsronde als secretariaat van de toelatingscommissie.

Voorbereiding door commissieleden

Alle toelatingsverzoeken zijn door tenminste 3 commissieleden voorbewerkt, waarbij 1 commissielid zich op het patiëntenperspectief heeft gericht. Zij heeft hierbij ondersteuning gehad van een patiëntenpanel van stichting IKONE. Op basis van deze voorbewerkingen heeft ZonMw vragen en opmerkingen voor de indieners gebundeld. De indieners kregen de mogelijkheid om hier schriftelijk op te reageren. Tevens is aan de hand van dit eerste oordeel van de commissie per toelatingsverzoek bepaald of de indiener werd uitgenodigd voor het vraaggesprek. Indieners zijn alleen uitgenodigd wanneer de commissie had aangegeven behoefte te hebben aan extra informatie of toelichting om te komen tot een goed besluitvormingsadvies.

Peter Draaisma, voorzitter van de toelatingscommissie: "Bij de voorbewerking is door de commissieleden, met ondersteuning van een patiëntenpanel van stichting IKONE, extra aandacht besteed aan het patiëntenperspectief."

Schriftelijk wederhoor

Op 7 mei hebben alle 59 indieners een reactie op de vragen en opmerkingen van de commissie (ook wel schriftelijk wederhoor genoemd) ingediend. Deze wederhoren zijn voorgelegd aan de commissieleden die het betreffende toelatingsverzoek eerder hebben voorbewerkt. Op 9, 15 en 20 mei hebben de vraaggesprekken plaatsgevonden, waarbij steeds een deel van de commissie aanwezig was.

Commissievergadering

Op 20 mei 2019 vond de commissievergadering plaats, waarin alle 59 toelatingsverzoeken zijn besproken. Tijdens deze vergadering zijn de toelatingsverzoeken waar op basis van de voorbewerkingen en/of het vraaggesprek door alle voorbewerkers een negatief advies voor was gegeven als eerste besproken. Vervolgens zijn de overige toelatingsverzoeken behandeld. De commissie besprak ieder toelatingsverzoek op dezelfde punten als genoemd door de voorbewerkers, eventueel aangevuld met inzichten van de overige commissieleden. De commissie kwam in consensus tot een advies. Vanuit deze vergadering is door de commissie voor 31 van de 59 toelatingsverzoeken een negatief advies geformuleerd.

Draaisma: “Over de overige 28 toelatingsverzoeken kon op basis van de beschikbare informatie nog geen advies worden vastgesteld. In deze gevallen heeft de commissie middels een aanvullend wederhoor de indieners gevraagd om nadere informatie over hoe het samenhangend domein als zodanig verder wordt gebracht en of een centrum toonaangevend onderscheidend is ten opzichte van andere centra."

Middels een aanvullend wederhoor zijn indieners gevraagd de commissie nader te informeren. Aanvullende informatie werd gevraagd om inzicht te krijgen in de mate waarin het aanvragende domein een trekkende positie heeft op nationaal en internationaal niveau en daarmee uitstijgt boven een samenwerkingsrelatie. Hierbij zijn op nationaal en internationaal niveau de volgende punten essentieel:

 • erkend toonaangevend in onderzoek en onderwijs
 • trekkende positie in een stabiel en uitgekristalliseerd netwerk
 • op (inter)nationaal niveau een leidende rol in toepassing van onderzoek in de zorg binnen de betreffende topspecialistische functie

Aanvullend wederhoor

Alle 28 aangeschreven instellingen hebben binnen de gestelde termijn een aanvullend wederhoor ingediend. Ieder wederhoor is schriftelijk door 2 commissieleden beoordeeld en het secretariaat heeft de beoordelingen geordend in een overzicht. Op basis van deze beoordelingen zijn conceptmotiveringen, met conceptadvies (negatief, bespreken of positief) opgesteld, waarna deze schriftelijk met de commissie zijn gedeeld. Na raadpleging van de commissie zijn de conceptadviezen in overeenstemming vastgesteld.

Advies ter besluitvorming

Naar aanleiding van het aanvullend wederhoor heeft de commissie de minister geadviseerd om 15 verzoeken tot toelating af te wijzen en 13 verzoeken te honoreren. De minister heeft dit advies overgenomen. In totaal betekent dit dat van de 59 toelatingsverzoeken 13 topspecialistische functies zijn toegelaten tot de subsidieronde en 46 toelatingsverzoeken zijn afgewezen.

Commissievoorzitter Peter Draaisma is onder de indruk van de ingediende toelatingsverzoeken: "Indieners tonen op hun domeinen aan dat sprake is van grote betrokkenheid en inzet op het vlak van onderzoek en onderwijs. Er wordt hoogwaardig werk verzet en daarmee een structurele, substantiële bijdrage geleverd aan de kwaliteit van zorg."

Welke topspecialistische functies zijn toegelaten?

Vanuit deze toelatingsronde zijn 13 topspecialistische functies uitgenodigd voor de subsidieronde. De volgende topspecialistische functies hebben een positief besluit ontvangen:

 • Deep Brain Stimulation (HagaZiekenhuis)
 • Complexe en bijzondere pijnsyndromen van de onderste extremiteit (Maxima Medisch Centrum)
 • Expertisecentrum voor Gastrointestinale Ischemie (Medisch Spectrum Twente)
 • Radiotherapie (Maastro)
 • Hersentumoren (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis)
 • High Tech centrum middenrif (Meander Medisch Centrum)
 • Perinatologie (obstetrie, neonatologie, chirurgie) (Maxima Medisch Centrum)
 • Complex coronarialijden, complex aortakleplijden, complexe ritmestoornissen (Catharina Ziekenhuis)
 • Multidisciplinaire behandeling van het complexe rectumcarcinoom (Catharina Ziekenhuis)
 • Oogheelkunde (Oogziekenhuis)
 • a. Transcatheter en chirurgische behandeling van structureel hart- en vaatlijden, b. Plaatjesfunctie en anti-bloedplaatjesbehandeling rondom transcatheter hartingrepen, c. Innovatieve cathetertherapie bij hartritmestoornissen, d. Pulmonale vaatziekten en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen (St. Antoniusziekenhuis)
 • Longdomein: Interstitiële Longziekten en Pulmonale vaataandoeningen (St. Antoniusziekenhuis)
 • Aanvalsdiagnostiek met langdurige continue EEG en videoregistratie (Epilepsie Monitoring Unit) (SEIN)

Meer informatie

ZonMw-subsidieronde

Er zijn meer topspecialistische functies toegelaten tot het programma dan uit beschikbare middelen gesubsidieerd kunnen worden. Daarom volgt na de toelatingsronde een ZonMw-subsidieronde. Toegelaten functies zijn uitgenodigd om een subsidieaanvraag op te stellen die vervolgens wordt beoordeeld op kwaliteit en relevantie voor het programma. Voor de beoordeling van de subsidieronde is een ZonMw-programmacommissie ingesteld. Inmiddels is de subsidieronde afgerond en is bekend welke topspecialistische functies een subsidie ontvangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website